آیکون منو

تعهد نامه سربازان مأمور به سازمان محیط زیست
بسمه تعالی
تعهد نامه سربازان مأمور به سازمان محیط زیست

در اجرای قوانین و مقررات مربوط به مشمولین وظیفه و همچنین آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط به مشمولانی که دوره مقدس نظام وظیفه را در سازمان حفاظت محیط زیست سپری می نمایند .کلیه ضوابط ، قوانین و مقررات ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب در سازمان حفاظت محیط زیست و محل تعیین شده خدمتی ، نحوه فعالیت و همچنین طول مدت خدمت را رعایت نموده و متعهد می گردم که در مدت خدمت سربازی مواردی که باعث ترخیص قبل از اتمام مدت قانونی خدمت می شود )کسر خدمت ، ادامه تحصیل (در صورت هرگونه بی انضباطی ، لغو امریه ، ترک خدمت ، غیبت و هر علتی که باعث انفصال خدمت سربازی پیش از مورد گردد مطابق این تعهد نامه از عهده خسارت وارده بر آیم و کلیه هزینه ها را به حساب سازمان حفاظت محیط زیست واریز نمایم . ضمناً متعهد می گردم که اینجانب فقط از طریق این سازمان اقدام به ارائه مدراک نموده ام و از سازمانها و وزرات خانه های دیگر جهت دریافت امریه هیچگونه اقدامی ننموده ام.
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *